Upravit stránku

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka FV – Plast, a.s., IČO 261 67 654, z siedzibą Bártlova 2791/17a, Horní Počernice, 193 00 Praga 9, zapisana w rejestrze handlowym przy Sądzie Miejskim (Městsky soud) w Pradze pod sp. zn. B 6480 (dalej „My“) jako administrator danych osobowych Was, jako użytkownika naszych stron internetowych https://www.fv-plast.cz/ i http://www.fv-therm.cz, informujemy klientów, dystrybutorów, dostawców i odwiedzających nasze tereny o poniżej opisanym gromadzeniu danych osobowych oraz zasadach ochrony prywatności.

Ochrona Waszych danych osobowych jest dla nas ważna, dlatego zawsze będziemy się kierować w naszych wzajemnych relacjach tymi zasadami. Kiedy korzystacie z naszych usług, jest dla nas ważne, aby przetwarzanie Waszych danych osobowych było całkowicie zrozumiałe, transparentne i ze znajomością wszystkich swoich praw.

(„Wasz, Wasze” = „Państwa ,Państwo”)

• W tych Zasadach ochrony danych osobowych („Zasady“) wyjaśniamy:
• które Wasze dane osobowe będą przetwarzane;
• w jaki sposób wykorzystujemy uzyskane dane osobowe oraz na jakiej podstawie prawnej;
• kto ma dostęp do Waszych danych osobowych;
• przez jaki okres będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe;
• jak zabezpieczamy Wasze dane osobowe; oraz
• jakie macie prawa względem ochrony Waszych danych osobowych.

W razie potrzeby wyjaśnienia którejkolwiek części tekstu, poradzenia lub rozpatrzenia dalszego przetwarzania Waszych danych osobowych, można się do nas kiedykolwiek zwrócić na adres mailowy gdpr@fv-plast.cz. Chętnie udzielimy Państwu odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych.

1. JAKIE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE

Przetwarzane będą następujące informacje:

• Dane osobowe, które są nam udostępniane. Chodzi o Wasze dane osobowe, które są nam udostępniane w ramach komunikacji z nami. Chodzi w szczególności o dane osobowe wynikające z zawartej umowy dotyczące naszych produktów/usług, kiedy zwracacie się do nas (czy to za pośrednictwem stron internetowych czy w inny sposób) zasyłając nam wnioski i sugestie, kiedy nam dostarczycie lub wypełnicie określone dane o sobie, kiedy udostępniacie nam dane osobowe do celów fakturowania lub przy zgłaszaniu szkód. Może chodzić zwłaszcza o następujące kategorie danych osobowych:
Dane identyfikacyjne – nazwisko, imię, adres zamieszkania lub siedziby, data urodzenia itd.
Dane kontaktowe – adres mailowy, numer telefonu
Dane osobowe, które uzyskamy przy odbiorze naszych produktów czy usług. Gromadzimy informacje o tym, jakie produkty są od nas odbierane oraz w jaki sposób korzystacie z naszych usług, począwszy od odwiedzenia naszych stron internetowych dopiero po odbiór naszych produktów czy usług. Chodzi zwłaszcza o następujące informacje:
     • Informacje o Waszej aktywności na naszych stronach internetowych. Poprzez odwiedzenie naszych stron następuje zapis Waszej aktywności na naszych stronach internetowych. Korzystamy z technologii cookies w celu analyzowania działania na naszych stronach internetowych. Kiedy odwiedzicie nasze strony internetowe, gromadzimy informacje o Waszym zachowaniu na stronach internetowych, jak liczba odwiedzonych stron, czas odwiedzenia, odwiedzone strony, powtarzanie wizyt itp. Informacje te nigdy nie łączymy z żadnymi danymi osobystymi, jak dane, które wypełnicie w formularzu lub IP adres. Kolejne informacje o wykorzystaniu cookies są podane w Załączniku a niniejszych Zasad.
     • Wasze dane płatnicze i fakturacyjne. Jeśli odbieracie nasz towar, będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe związane z fakturowaniem i uiszczeniem ceny za ten towar.

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY UZYSKANE INFORMACJE ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ

Dane, które są nam udostępniane (przekazywane), wykorzystywane są przez nas w celu udzielania Państwu naszych usług oraz naszych produktów, abyśmy byli w stanie Państwo kontaktować, udzielać informacji, o które zostaliśmy poproszeni lub które naszym zdaniem mogły by Państwo interesować. Zebrane informacje wykorzystujemy po to, aby zasyłać informacje handlowe, tj. abyśmy byli w stanie informować o wydarzeniach, o przygotowywanych zmianach lub nowych produktach czy usługach, które udzielamy.
Informacje zebrane na podstawie pliku cookies (przy odwiedzeniu naszych stron internetowych) wykorzystujemy w celu poprawy środowiska internetowych stron użytkownika oraz ogólnej jakości waszych usług. Do tego celu wykorzystujemy kilka usług trzecich stron (patrz dalej załącznik A – WYKORZYSTANIE COOKIES NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH, włącznie z punktem 3.2. – Funkcje stron trzecich). Jeżeli na przykład zapiszemy wasze nastawienie języka, będziemy w stanie przedstawić usługi w języku, który preferujecie. Przy przedstawianiu reklam nie będziemy łączyć identyfikatora z plików cookies lub podobnych technologii z Waszymi danymi osobowymi. Wasz IP adres służy nam do identyfikacji miejsca, z którego odwiedzane są nasze strony internetowe w celu lepszego zrozumienia zachowań odwiedzających nasze strony internetowe.
Informacje uzyskane od trzecich stron (centralna ewidencja postępowania egzekucyjnego, rejestr upadłościowy) możemy wykorzystywać przy świadczeniu naszych usług oraz do ochrony naszych prawem chronionych interesów.

Wasze dane osobowe opracowujemy zgodnie z podanymi Zasadami na podstawie realizacji umowy wzajemnej lub Waszego wymogu, na podstawie wykonywania naszych obowiązków prawnych, na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania, ewentualnie na podstawie Waszej ewentualnej zgody, udzielonej na konkretne przetwarzanie. Przed wykorzystaniem informacji w celu, który nie jest podany w niniejszych Zasadach, każdorazowo oceniamy, czy Wasza zgoda jest nieodzowna. W takim razie będziemy Was informować pytając o Wasze zezwolenie.

Nasze uzasadnione interesy, na podstawie których opracowujemy Wasze dane osobowe, zakładają się na naszym wzajemnym stosunku. Nasze uzasadnione interesy do przetwarzania Waszych danych osobowych są zwłaszcza:

• Wasz kontakt i informacja w ramach wzajemnego kontaktu handlowego, wraz z ewentualną realizacją bezpośredniego marketingu; • poprawa naszych usług i produktów, zakupionych u nas;
• promocja naszych usług a produktów;
• sporządzanie statystyk na podstawie Waszych sugestii i ankiet, które nam umożliwiają lepiej przystosować nasze produkty czy usługi klientom;
• prowadzenie ewidencji dotyczącej Waszej sytuacji ekonomicznej;
• efektywne świadczenie usług klienckiej podpory; oraz
• ochrona naszych i Waszych racji prawnych.

Wasze dane wykorzystujemy w naszej internistycznej dokumentacji, w której prowadzimy zapisy o tym, gdzie są Wasze dane osobowe zapisane, sposoby ich zabezpieczenia, czy Wasze dane były skasowane, kto je skasował w ramach naszej firmy wymazał i kiedy, abyśmy byli w stanie uzasadnić naszą zgodność przepisami prawnymi w ramach ochrony danych osobowych a jednocześnie mogli spełniać dalsze obowiązki wynikające z innych przepisów prawa.

3. KTO MA DOSTĘP DO WASZYCH DANYCH OSOBOWYCH

Spółka nasza dba o ochronę Waszych danych osobowych, dlatego dane osobowe przekazujemy trzecim stronom wyłącznie za powyższym celem, jedynie w niezbędnym zakresie. Jeżeli przekazujemy osobom trzecim Wasze dane osobowe, zawsze postępujemy tak na podstawie odpowiedniej umowy z tymi osobami czy na podstawie warunków ogólnych, aby móc kontrolować, w jaki sposób obchodzą się trzecie strony z Waszymi danymi osobowymi.

Do Waszych danych osobowych mają dostęp niżej podani odbiorcy:
• dostawcy serwerowych, internetowych, cloudowych lub IT usług
• organy państwowe oraz towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych według naszych obowiązków ustawowych, zwłaszcza Urząd Finansowy Republiki Czeskiej oraz Czeska Administracja Ubezpieczeń Społecznych;
• dostawcy usług księgowych
• dostawcy usług prawnych

Kompletny wykaz odbiorców i subiektów przetwarzających dane osobowe prześlemy na żądanie na adres gdpr@fv-plast.cz.

Wasze dane osobowe przetwarzane są na terytorium Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza to terytorium.

4. PRZEZ JAKI OKRES CZASU BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ WASZE DANE OSOBOWE

Wasze dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie przez okres niezbytny do realizacji powyżej podanych celów, dla których zostały zgromadzone – świadczenie usług a produktów, dokończenie wymaganych transakcji lub innych nieodzownych celów, jak spełnianie naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywanie sporów oraz wymuszanie naszych porozumień. Potrzeby te mogą się różnić dla różnych typów danych w kontekście różnych produktów i usług, z tego względu rzeczywisty okres przechowywania informacji może się wyraźnie różnić. Do kryteriów, na podstawie których określony jest czas przechowywania informacji, należy:

• Jaki okres czasu są dane osobowe przydatne do oferowania produktów czy usług oraz w celu zapewnienia funkcjonowania naszej spółki? Zawiera to takie działania, jak utrzymywanie oraz poprawę działania tych produktów czy usług, utrzymywanie zabezpieczenia naszych systemów oraz utrzymywanie stosownych zapisów handlowych i finansowych. To jest ogólnie obowiązująca reguła, która jest we większości przypadków podstawą do określenia okresu przechowywania danych.
• Udostępniacie nam swoje dane oczekując, że je zachowamy, dopóki je nie będziecie chcieć skasować? Jeśli tak, zachowamy je do tego czasu.
• Czy te dane osobowe są wrażliwe? Jeśli tak, jest ogólnie stosowne posługiwanie się skróconym czasem przechowywania danych.
• Wprowadziliśmy i ogłosili konkretny czas przechowywania dla określonego typu danych? Jeśli tak, z pewnością nigdy go nie przekroczymy.
• Czy została udzielona zgoda na przedłużenie okresu przechowywania informacji? Jeśli tak, dane będą przechowywane zgodnie z akceptacją.
• Dotyczy nas przechowanie regulacji prawnych, danych dotyczących umów lub podobne? Do przykładów można zaliczyć ustawy regulujące obowiązkowe przechowywanie danych, rozporządzenia rządu dotyczące przechowywania danych związane z badaniem lub dane, które należy koniecznie przechowywać na potrzeby postępowania sądowego.

5. JAK WASZE DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS ZABEZPIECZANE

Jesteśmy świadomi tego, że zabezpieczenie danych osobowych tak, aby nie doszło do ich nadużycia, jest naszym istotnym obowiązkiem. Dlatego też staramy się efektywnie wykorzystywać jak najlepsze środki bezpieczeństwa po to, aby zabronić przed nadużyciem czy inną niedozwoloną ingerencją do Waszych danych osobowych. W ramach naszej działalności będziemy czynić wszystko, co jest w naszych siłach, aby taki incydent nie miał miejsca, zwłaszcza wszystkich naszych pracowników, będących w kontakcie z Waszymi danymi osobowymi, regularnie szkolimy na temat ochrony danych osobowych, przyjmiemy i zapoznamy pracowników z firmowymi przepisami, regulującymi ochronę Waszych danych osobowych. Będziemy się starać wykorzystywać wyłącznie najnowocześniejsze rozwiązania techniczne służące do zabezpieczenia naszego przetwarzania, jak na przykład szyfrowanie danych, skomplikowane hasła oraz najodpowiedniejszy software.
I gdyby, pomimo naszych najlepszych starań miał miejsce ryzykowny incydent, który mógłby oznaczać wysokie ryzyko dla Waszych praw i swobód, niezwłocznie Was o takim fakcie poinformujemy, za pośrednictwem udostępnionego adresu mailowego oraz poprzez opublikowanie takiej informacji na naszych stronach internetowych, wszystkich niezbędnych szczegółów.

W celu zabezpieczenia Waszych danych osobowych przyjęliśmy następujące środki:

Bezpieczeństwo organizacyjne. Kładziemy nacisk na to, aby zabezpieczyć Wasze dane osobowe przed ryzykom ludzkiego czynnika, zwłaszcza:
     • Przyjęliśmy i stosujemy się do dyrektyw i dokumentów dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego;
     • Regularnie zapewniamy szkolenia zatrudnionych oraz innych pracowników dotyczących reguł pracy z danymi osobowymi oraz ryzyka bezpieczeństwa informacyjnego;
     • Umownie regulujemy odpowiedzialność pracowników, współpracowników zewnętrznych, dostawców oraz innych trzecich stron mających dostęp do Waszych danych osobowych;
     • Przyjęliśmy i utrzymujemy standaryzowane procesy dotyczące pracy z Waszymi danymi osobowymi.

Techniczne kroki. Implementowaliśmy ważne środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa waszych danych osobowych, zwłaszcza:
     • Dostęp do systemów zawierających dane osobowe tylko pod hasłem;
     • Regularna konserwacja urządzeń, na których będą dane zapisane;
     • Zabezpieczenie ochrony antywirusem, firewallem, środki chroniące przed dostępem nieupoważnionych osób do danych osobowych oraz środków ich przetwarzania;

6. JAKIE MACIE PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY WASZYCH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przeprowadzanym przez nas przetwarzaniem Waszych danych osobowych macie następujące prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych;
• prawo korekcji;
• prawo do skasowania („prawo zostać zapomniany“);
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo wzniesienia zarzutu przeciwko przetwarzaniu;
• prawo przenoszenia danych;
• prawo podania reklamacji na przetwarzanie danych osobowych.

Wasze prawa, dla lepszego zrozumienia ich treści, zostały poniżej wyjaśnione.

Prawo dostępu oznacza, że kiedykolwiek można domagać się naszego potwierdzenia, czy dane osobowe, które Was dotyczą, są czy nie są przetwarzane, a jeśli są, w jakim celu, w jakim zakresie, komu zostały udostępnione, jaki czas będą przetwarzane, czy macie prawo do naprawy, skasowania, ograniczenia przetwarzania czy wniesienia sprzeciwu, skąd dane osobowe zostały uzyskane oraz czy ma miejsce na podstawie przetwarzania Waszych danych osobowych do automatyzowane procesu decyzyjnego, włącznie z ewentualnym profilowaniem. Macie również prawo uzyskania kopii Waszych danych osobowych, z tym, że pierwsze udostępnienie jest bezpłatne, za kolejne udostępnienie możemy domagać się adekwatnego zwrotu kosztów administracyjnych, w wysokości 100 CZK.

Prawo na sprostowanie oznacza, że można się kiedykolwiek do nas zwrócić i domagać się naprawy czy uzupełnienia Waszych danych osobowych w przypadku, że były niedokładne czy niekompletne.

Prawo wymazania oznacza, że musimy skasować Wasze dane osobowe jeżeli (i) już nie są potrzebne dla celów, dla których były gromadzone czy w inny sposób przetwarzane, (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, (iii) wzniesiecie sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu a nie ma uzasadnionych powodów do ich dalszego przetwarzania, (iv) nakazuje nam to obowiązek ustawowy lub (v) w stosunku do danych osobowych, do ich przetwarzania została udzielona zgoda, zgoda została odwołana.

Prawo ograniczenia przetwarzania oznacza, że dopóki nie zostaną wyjaśnione jakiekolwiek sporne kwestie dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych, nie możemy przetwarzać Waszych danych osobowych w inny sposób niż tak, że będą tylko zapisane ewentualnie możemy ich użyć wyłącznie z Waszą zgodą lub z powodu przeznaczenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo wnoszenia sprzeciwu oznacza, że można wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Waszych danych osobowych, które opracowujemy do celów bezpośredniego marketingu lub z powodu uzasadnionego zainteresowania, włącznie z profilowaniem opartym na naszym słusznym interesie. Zostanie wzniesiony sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych do celów bezpośredniego marketingu, Wasze dane osobowe już nie będą przetwarzane. W przypadku sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, opartym na innych powodach, będzie sprzeciw oceniony a następnie poinformujemy Was, czy go uwzględnimy a Waszych danych nie będziemy nadal przetwarzać, lub że sprzeciw był nieuzasadniony a przetwarzanie będzie kontynuowane. Z pewnością przez okres, dopóki sprzeciw nie zostanie rozwiązany, będzie przetwarzanie ograniczone.

Prawo na przenosu oznacza, że macie prawo uzyskać dane osobowe, które Was dotyczą, a które zostały nam udostępnione na podstawie zgody lub umowy, a które są równocześnie przetwarzane automatyzowanie, w strukturyzowanym, powszechnie stosowanym, maszynowo czytelnym formacie, oraz prawo na to, aby dane osobowe były przekazane bezpośrednio innemu zarządcy.

Jeżeli ktokolwiek ma uwagi lub sugestie dotyczące ochrony danych osobowych czy zapytania dotyczące osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w naszej firmie czy zamierzacie dochodzić któregoś ze swoich praw, prosimy się skontaktować z naszą odpowiedzialną osobą pod adresem gdpr@fv-plast.cz. Na Wasze zapytania czy uwagi odpowiemy do jednego miesiąca.

ZMIANY ZASAD

nasze Zasady mogą od czasu do czasu zmieniane. Wszystkie zmiany zasad ochrony danych osobowych opublikujemy na naszych stronach internetowych a gdyby chodziło o ważne zmiany, będziemy Was informować szczegółowo (w przypadku niektórych usług możemy informować o zmianach Zasad e-mailem). Poprzednia wersja tych Zasad jest archiwizowana po to, aby w przyszłości mieć do niej dostęp. Wersje te są dostępne na stronach internetowych podanych wyżej.

Zasady te obowiązują od 19. 3. 2019r.

WYKORZYSTANIE COOKIES NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH

1. Co to są cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez strony internetowe na Waszym komputerze lub urządzeniu mobilnym w momencie, kiedy ze stron tych zaczniecie korzystać. Strony dzięki temu przez określony czas zapamiętają Wasze preferencje i czynności, które zostały przez Was wykonane (np. dane zgłoszeniowe, język, wielkość pisma oraz inne preferencje zobrazowania), również tych danych nie trzeba ponowni podawać i przeskakiwać z jednej strony na drugą.

Nasza firma wykorzystuje następujące cookies:

• Google analytics

2. Dlaczego stosujemy cookies?

Nasze strony internetowe, podobnie jak prawie wszystkie strony internetowe, stosują cookies do tego, aby Wam udostępniły jak najlepsze doświadczenia użytkownika. Konkretnie nasze cookies nam pomagają:

• Aby nasze internetowe strony funkcjonowały tak, jak byście oczekiwali;
• Przyspieszyć i lepiej zabezpieczyć nasze strony;
• Umożliwić udzielanie wpisów na sieciach społecznościowych;
• Nieustannie poprawiać nasze strony internetowe;
• Uczynić nasz marketing efektywniejszy (co w rezultacie umożliwia nam świadczenie naszych usług i produktów za cenę, za którą je obecnie oferujemy).

Cookies nie stosujemy do:

• Gromadzenia jakichkolwiek wrażliwych informacji;
• Przekazywania danych osobowych trzecim stronom;
• Uzyskania prowizji ze sprzedaży.

O wszystkich cookies, które stosujemy, można się dowiedzieć poniżej.

3. Więcej informacji na temat cookies

3.1. Cookies stosujemy w celu poprawnego funkcjonowania internetu

Niektóre cookies stosujemy po to, aby nasza strona internetowa mogła poprawnie działać, jak na przykład:

• W celu sprawdzenia, czy jesteście zalogowani czy nie w systemie;
• W celu zachowania w pamięci Waszej historii wyszukiwania na naszych stronach internetowych.

Niestety nie ma innego sposobu, jak zabronić stosowania cookies niż zaprzestać z korzystania z naszych stron internetowych.

3.2. Funkcje trzecich stron

Wszelkie dane są gromadzone za pośrednictwem naszych stron internetowych za pomocą narzędzi marketingowych, a to przede wszystkim Google Analytics. Narzędzia te służą wyłącznie do poprawy aktualnych usług oraz celów marketingowych, nie umożliwiają wszak identyfikacji konkretnego użytkownika, resp. Gromadzenie jego danych osobowych.
Sposób, jak można zapobiec gromadzeniu takich informacji, jest opisany w poniższym punkcie. W żadnym wypadku danych tych nie sprzedajemy, nie zamieniamy ani nie wynajmujemy. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych operatorów poszczególnych usług, przede wszystkim pod adresem https://www.google.com/analytics/ czy w internetowej encyklopedii Wikipedia pod adresem https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics.

3.3. Jak zrezygnować z korzystania plików cookies

Na plikach cookies założone są niektóre funkcje naszych internetowych stron. W przypadku udzielenia zgody na używanie cookies, śledzących Wasze zachowania na stronach internetowych, można ich używanie później blokować. Jeżeli zdecydujecie się blokować pliki cookies, nie będzie prawdopodobnie możliwe zalogowanie lub korzystanie z tych funkcji a może dojść do utraty preselekcji, która jest założona na plikach cookies. Stosowanie plików cookies można nastawić za pomocą Waszej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek przyjmuje pliki cookies automatycznie już przy domyślnym nastawieniu. Za pomocą Waszej przeglądarki internetowej pliki cookies można odrzucić lub nastawić korzystanie tylko z niektórych plików cookies.

Informacje o przeglądarkach oraz o sposobie nastawienia preselekcji plików cookies można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Safari
• Android

Skuteczne narzędzie do zarządzania plikami cookies znajduje się również i jest do dyspozycji na stronach http://www.youronlinechoices.com/cz/

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i monitorowanie ruchu. Dalsze korzystanie z tej strony zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie

Twoja prywatność jest ważna. Możesz wybrać spośród poniższych ustawień plików cookie. Więcej informacji